Waterpositieve bedrijventerreinen - bevorderen van klimaatadaptatie


Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling EFRO voorziet in investeringsmiddelen (40%) in een projectoproep voor het bevorderen van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen voor elke organisatie met rechtspersoonlijkheid. 

Binnen deze projectoproep is men op zoek naar projecten die inzetten op het creëren van bedrijventerreinen van de toekomst. De projectoproep focust zich volledig op enerzijds het aspect van landschappelijke en ecologische kwaliteit, en anderzijds op het aspect van zuinig ruimtegebruik.

Er wordt daarbij gefocust op investeringsprojecten en geen werkingsprojecten

Context van de projectoproep

Bedrijventerreinen in Vlaanderen kenmerken zich door een ontzettend hoge mate van verharding – niet enkel door de bebouwing zelf, maar ook door de omgevingsaanleg met parkings, opritten, opslagruimte,...

Bovendien kennen vele van de aanwezige bedrijven een hoge mate van waterverbruik.

Ondanks het hoge waterverbruik kenmerken bedrijventerreinen zich door een erg beperkte watercaptatie, of waterdoorlating. In tijden van hevige regenval wordt het afstromend water onmiddellijk afgevoerd. De vele verharding in bebouwde gebieden belemmert dat het water in de bodem dringt en onze grondwatervoorraden aanvult.

Bovendien zorgt de klimaatverandering voor langere perioden van droogte, afgewisseld met intensere regenbuien. Veel bruikbaar regenwater belandt dan samen met vervuild afvalwater in de riolering. Dat leidt tot een lager rendement van de waterzuivering, minder waterreserves op het bedrijventerrein en een onnodige belasting van de afvalwaterriolering, met als gevolg verhoogde risico’s op overstorten naar grachten en waterlopen in de buurt.

Verschillende sectoren en bedrijven zijn grote verbruikers van water: ze benutten water in de bedrijfs- en reinigingsprocessen, of voor koeling van machines. Na gebruik wordt het geloosd in de riolering of ontvangende waterlopen. Maar mogelijk kan dit water – mits een aangepaste nabehandeling – opnieuw benut worden voor andere minder hoogwaardige toepassingen.

Het benutten van hemelwater of gezuiverd afvalwater maakt bedrijven en andere verbruikers minder afhankelijk van de beschikbaarheid van leiding- en grondwater.

Water wordt door de landbouw of bedrijven opgepompt uit diepe en ondiepe grondwaterlagen. Door de langere perioden van droogte raken de grondwaterreserves de laatste jaren minder bijgevuld. Met buffer-en infiltratievoorzieningen kunnen we hemelwater beter vasthouden in de bodem laten dringen.

Focuspunten van deze projectoproep

De projectoproep focust zich op:

  1.  het creëren van koppelkansen, door samenwerking van verschillende partners, bv. minstens twee bedrijven, of een bedrijf met andere partner (landbouw, overheid,…). Investeringen die ten goede komen van een enkel bedrijf komen niet in aanmerking;
  2. het inzetten op multifunctioneel ruimtegebruik;
  3. brongerichte maatregelen eerder dan remediërende.

De ingrepen/investeringen moeten verder gaan dan het louter voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Er wordt gezocht naar (bij voorkeur) innovatieve demonstratieprojecten die een gezamenlijke buffering, recuperatie, en gebruik van water nastreven. Individuele oplossingen op maat van 1 actor behoren niet tot de scope van deze projectoproep.

Projecten die een meerwaarde bieden door een duidelijk innovatief karakter, en/of duidelijke link met biodiversiteit en klimaatadaptatie krijgen prioriteit.

Inspiratie en doorvertaling van acties voor de projectoproep

Concreet kan zich dit vertalen in volgende acties:

Aanwezige waterbuffers activeren:

  • Waterstockage die gedeeld kan worden ingezet. Bijv. voor hergebruik industrie, landbouw bij droogte, veiligheidsdiensten,
  • Het activeren van bestaande regenwaterputten, en regenwaterrioleringen op een innovatieve en vooral slimme manier.

Slimme water infiltratie: via bijv. overstorten naar een regenwaterafvoer die tot een gezamenlijk  hergebruik kan leiden.

Buffering van piekneerslag

Nieuwe lokale waterbronnen

  • Regenwater uit riool na regenbuien, en voor lokaal hergebruik;
  • Regenwatercaptatie voor lokaal hergebruik
  • Grijswatercircuit: industrieel proceswater uit regenwater via doorgedreven zuivering

Creëren van koppelkansen: bv collectieve waterbuffering én wateruitwisseling over korte afstand tussen buurbedrijven.

Collectieve buffering tussen individuele bedrijven waardoor de kans op wateroverlast wordt verminderd, en een waterbuffer voor droge periodes wordt vergroot.

Opwaardering van een passieve waterbuffer naar landschappelijke waterpartij. Een  gemeenschappelijk waterbuffer is een eerste goede stap. Deze kan echter nog verder worden ingezet naar bijv. een aangename groene plek met aandacht voor de biodiversiteit.

Captatie, opzuiveren en terugpompen van regenwater tot proces- en reinigingswater

Call to action - deadline eerste indiening op vrijdag 31/03/2023!

Ben je als onderneming getriggerd om hiermee aan de slag te gaan? Download dan hier de oproep tekst voor meer info omtrent de indiening en voorwaarden. 

OPROEPTEKST EFRO

Wat kan het bedrijventerreinmanagement hierin betekenen? 

Vanuit de VZW is het onze doelstelling om duurzame samenwerkingen te faciliteren. Dat start al met het communiceren van interessante projecten, zoals hierboven. 

Daarnaast kunnen we vanuit de VZW u mee ondersteunen in het zoeken naar een geschikte partij om samen deze projectcall vorm te geven. Heeft u interesse om hiermee aan de slag te gaan, maar bent u niet vertrouwd met uw buuronderneming? Wij brengen u in contact met de juiste partijen. De gemeente is een vertrouwde stakeholder binnen de VZW - via dit kanaal kan eveneens gezocht worden naar een geschikte partner (landbouwonderneming,...)

Als laatste optionele troef kunnen wij uw onderneming begeleiden in deze subsidie. Het schrijven van de projectcall tot de coördinatie en opvolging van dit dossier. De parkmanager zal u hiervoor in contact brengen met de expert inzake water- en bodembeleid vanuit Quares. Meer info hierover kan u terugvinden via: https://quares.be/nl/diensten/detail/subsidiebegeleiding 

Contacteer uw parkmanager
Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN