Mechelse begroting staat voor grote uitdagingStad Mechelen maakt begroting 2019 bekend


Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maakt de stad Mechelen zijn begroting 2019 bekend. Het eerste jaar na de verkiezingen is een overgangsjaar waarin stad en Sociaal Huis slechts een budget voor één jaar moeten maken. 


Dit stadsbestuur staat voor een grote financiële uitdaging. Het maakt een topprioriteit van het terugbetalen van 278,7 miljoen euro eind 2018 naar 263,9 miljoen eind 2019. “We verminderen onze stadsschuld met bijna 15 miljoen zonder onze investeringen op een laag pitje te zetten,” aldus schepen van Financiën Koen Anciaux

Een bijkomend positief nieuws is dat het resultaat op kasbasis ondanks alle uitgaven en maatregelen van hogere overheden 500.000 euro bedraagt aan het einde van 2019. Tegen dan zal ook het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 van de stad goedgekeurd moeten worden.

Mechelen blijft investeren in publieke ruimte 


De voorbije 20 jaar werd sterk geïnvesteerd in publieke ruimte en grote projecten. Als Mechelaars gaan we daar nog dit jaar de resultaten van zien. Zo zal ‘Het Predikheren’ deze zomer zijn deuren openen. Ook de nieuwe brandweerkazerne naast de Nekkerhal en het nieuwe stadsmagazijn, zullen klaar zijn voor gebruik. Aan het Rode Kruisplein is men momenteel druk aan het werk voor het klaarstomen van Hotel Van der Valk met bijhorend congrescentrum. De ‘Ouwen Dok’ zal openen in november, en één van de mooiste hotels van het land worden. In het kader van de nieuwe woonwijk aan de Keerdok Site zal het hotel het eerste gebouw zijn dat wordt opgeleverd.

Op die Keerdok Site starten eind 2019 aan Mc Donalds, de bouwwerken van de parkeertoren goed voor zo’n 537 wagens. Deze parking dient voor de nieuwe woonwijk die er komt rond het Keerdok en zal ook als randparking functioneren.


Ouwen Dok aan Keerdok Site Mechelen
Foto Verschueren Eddy

“We investeren in groene openbare ruimte” vertelt Patrick Princen als schepen van Openbare Werken. “Er zijn middelen voorzien voor de Arsenaaltunnel (150.000 €), voor de vernieuwing van de openbare verlichting, verdere uitbouw glasvezelnetwerk M@linet, nieuwe Moerbeekstraat, straten Albertuswijk enz.”


Schepen Patrick Princen
Foto Verschueren Eddy
Werkzaamheden vliet Melaan aan Muntstraat en Muntstraat
Foto Verschueren Eddy

Een ander langverwacht project is de prachtige tuin aan het Aartsbisschoppelijk Paleis in de buurt van de Wollemarkt. Een ander mooi ontwerp in de binnenstad is het Hof van Cortenbach, waar het binnengebied tegen voorjaar 2020 klaar zal zijn. 

Waterpartijen in onze stad, ze blijven uitbreiden. Zo zal de vliet Melaan tussen Zakstraat en Muntstraat, met bijhorend wandelpad en groene tuin, dit jaar gebouwd worden. Zo komt er een deel van de eeuwenoude Melaan bloot te liggen. Investering 1.3 miljoen euro.


Werkzaamheden binnenplein Hof van Cortenbach
Foto Verschueren Eddy


Interieur restauratie Begijnhofkerk Mechelen
Foto Verschueren Eddy

In het kort nog enkele projecten die onze stad verbeteren. Vernieuwen openbare verlichting 1.479.000 euro, binnenrestauratie Begijnhofkerk 1. 030.000 euro, openbaar domein Gandhiwijk  303.000 euro. Ook enkele straten krijgen de nodige aandacht waaronder de nieuwe Boeimeerstraat 1.225.000 euro en het vernieuwen van straten in Albertuswijk 1.825.000 euro. Tot slot zullen er op diverse plaatsen rioleringswerken en vervanging van kolken gebeuren voor een bedrag van 1.150.000 euro

Dit zijn maar enkele opsommingen van projecten die nog dit jaar verwezenlijkt worden, en onze stad nog mooier maken.

Dotaties en dalende belastingen


Hulpdiensten als Politiezone Mechelen/Willebroek en hulpverleningszone Rivierenland mogen samen rekenen op een extra toelage van respectievelijk 0.3 miljoen euro en 0.4 miljoen euro. De overschakeling naar de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties, waarbij recht evenredig verdeeld wordt, met het aantal inwoners, is vertraagd. Een bedrag van 0.7 miljoen euro is voorzien voor extra uitgaven voor opening en exploitatie van het Predikheren.   


Predikherenklooster Tinelpark Mechelen
Foto Verschueren Eddy

Belastingtechnische maatregelen van de federale overheid en Vlaamse overheid doen de belastingopbrengsten van onze stad dalen. Dat zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een Mechelse taxshift. Dit houdt in, de verhoging van opcentiemen onroerende voorheffing (OV) en verlaging van deAanvullende Persoonlijke Belasting(APB).

De gemeente heft een aanvullende belasting op de inkomstenbelasting die door de federale overheid wordt geïnd, maar bestemd is voor de gemeente. De APB wordt verlaagd van 7,4% naar 6,8%. Op deze manier werkt onze stad mee aan een beleid dat de koopkracht van de mensen versterkt, werken beloont en mensen activeert op de arbeidsmarkt. Met deze daling komt Mechelen na Oostende en Leuven in de top drie van de steden die inkomen het minst belasten en de koopkracht het meest versterken.

Wonen in stad Mechelen


De opcentiemen op de onroerende voorheffing op woningen worden wel, na vijf jaar daling, verhoogd van 938 naar 1100 euro. Dat is de jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat ze op jaarbasis 72 euro onroerende voorheffing meer moet betalen.


Schepen van financiën Koen Anciaux
Foto Verschueren Eddy

Ten aanzien van de stijging van de waarde van het vastgoed is dat amper 0,2% van de waardestijging van de afgelopen vijf jaar. “Voor een gemiddeld huishouden bedraagt deze fiscale operatie samen 1 euro per maand. Deze cijfers duiden aan dat het niet om gigantische en onhaalbare sommen gaat. De impact van de taxshift voor natuurlijke personen blijft gering,” zegt schepen Koen Anciaux.

“De verhoging van de opcentiemen zijn verantwoord, omdat de waarde van vastgoed de laatste jaren enorm is gestegen door onder meer de vele investeringen”, zegt Koen Anciaux. De waarde van een gemiddelde woning in Mechelen is de afgelopen vijf jaar gestegen met 15%. Op een gemiddelde waarde van een huis van 250.000 euro is dat een winst van 37.500 euro.

Wonen boven handelspanden wordt gestimuleerd. Zo zal men eigenaars fiscaal motiveren om actief mee te werken aan een positief woonbeleid. Voor wonen boven winkels wordt bekeken of een vrijstelling van 3 jaar onroerende voorheffing binnen de mogelijkheden ligt.


Ondernemen en wonen in stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy

Gecumuleerd met de andere initiatieven wordt Mechelen nog steeds een voordeliger en aantrekkelijker als woonstad. Mechelen streeft naar het huisvesten van een gezonde sociale mix van inwoners waartoe ook jonge mensen, middengroepen en senioren behoren.

Huisbazen die hun woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor moeten een sterk verminderde OV aangerekend krijgen of zelfs tijdelijk vrijgesteld worden. Een eenmalige subsidie van 500 euro zal per woning , die voor het eerst aan het Sociaal Verhuurkantoor verhuurd wordt, toegekend worden. Hiervoor wordt in de begroting een budget van 100.000 euro opzij gelegd. De stad onderzoekt eveneens de mogelijkheid om vanaf 2020 voor verhuringen aan het Sociaal Verhuurkantoor een vrijstelling te geven in het eerste jaar en 50% vermindering in het tweede jaar.

Flankerende maatregelen voor ondernemingen en immobiliën 


Ondernemingen zorgen voor de helft van de ontvangsten van onroerende voorheffing. De stadsontvangsten onroerende voorheffing op materieel en outillage bedroegen in 2015 nog 1.451.357 euro en zullen in 2020 op nul euro terugvallen. Deze verminderde inkomsten voor de stadskas worden nu gecompenseerd met een aanpassing van het OV-tarief, maar ook naar ondernemingen en immobilien eigenaars zal de begroting een aantal slimme lastenverlagingen bevatten die het ondernemingsklimaat in Mechelen versterken en vastgoed mobiliseren ten behoeve van maatschappelijke noden. Op die manier wil de stad ervoor zorgen dat Mechelen zich nog sterker zal profileren als ondernemingsvriendelijke stad.

In de begroting 2019 zitten enkele lastenverlagingen die ik hier opsom.

– Het basistarief van 50 euro dat elke ondernemer en vrije beroeper in de belasting op bedrijfsruimte betaalt wordt tot 30 euro verlaagd. Daar gaan om en bij 9000 belastingbetalers genot van hebben. Voor de stadskas betekent dit een minder opbrengst van 180.000 euro.


Ondernemen in stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy

– Bedrijven en immobiliën die zuinig met ruimte omspringen krijgen vermindering op belastingen op bedrijfsruimten in het kader van duurzaamheidsdoelstellingen en het beleid voor het behoud van open ruimte en maatregelen tegen de klimaatopwarming. Het extra tarief per m2 voor bedrijfsruimten boven 600 m2 vanaf de tweede bouwlaag bovengronds en vanaf de eerste bouwlaag ondergronds wordt gehalveerd van 0,60 euro naar 0,30 euro. Dat moedigt zuiniger ruimtegebruik aan. De impact op de stadskas van deze maatregel is 105.000 euro.

– Startende ondernemers worden twee jaar vrijgesteld van belasting op bedrijfsruimten.

Budget 2019 Sociaal Huis


De dotatie in 2019 van de stad aan het Sociaal Huis wordt verhoogd van 11,3 naar 14,8 miljoen euro. Dit budget moet toelaten om de werking in 2019 te continueren terwijl vanaf maart de werkzaamheden starten om een nieuw geïntegreerd financieel meerjarenplan van stad en Sociaal Huis, ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad.

“We willen de Mechelaar een nog beter welzijn aanbieden door lokale middelen hiervoor optimaal in te zetten. Het is dan ook belangrijk dat de welzijnspartners samenwerken om hun kennis en middelen te bundelen en hun aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de Mechelaar,” vertelt Koen Anciaux. 

Als lokale overheid wil men in Mechelen hierin een coördinerende rol op zich nemen. Een bedrag van 1.177.568 euro aan subsidies voor het realiseren van samenwerking met welzijnsorganisaties, stadsdiensten en zorgvoorzieningen in Mechelen is voorzien

“De kerntaak van het Sociaal Huis is eenieder de mogelijkheid geven een menswaardig leven te leiden. Naast de klassieke steunmogelijkheden van het Sociaal Huis worden allerlei acties opgezet om  de noden van Mechelaar zoveel mogelijk op te vangen”

Zoals reeds eerder aangegeven zal kinderarmoede als grootste prioriteit aangepakt worden. Om dit te verwezenlijken is een bedrag van maar liefst 366.253,00 euro uitgeschreven. Hiermee zegt men zullen de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar om zich voor te bereiden op werkervaring toenemen. Men doet dit door nog meer in te zetten op sociale activering van cliënten die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, als opstap naar een professioneel activeringstraject. Hier wordt 5 miljoen euro aan uitgegeven, een deel van dat bedrag komt wel van de Federale en de Vlaamse overheid.  

Er worden werkingssubsidies van 1.121.556 euro verleend aan diverse verenigingen en initiatieven uit de sociale sector. De toelage aan het Sociaal Restaurant is gevoelig verhoogd. Daarnaast verleent het Sociaal Huis een toelage van 3.728.201 euro voor de werking van het Zorgbedrijf Rivierenland.

Een hele boterham aan maatregelen die onze stad leefbaarder moeten maken, gemaakte schulden moeten terugdringen, zonder afbreuk te doen aan nodige investeringen

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN